„SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo patrí od 1.1.2019 pod zriaďovateľskú pôsobnosť Nitrianskeho samosprávneho kraja, kapacitu má pre 32 klientov. Zariadenie je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou a hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré mu určí zriaďovateľ.

Od 1.6.2009 „SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo funguje aj ako zariadenie núdzového bývania pre 6 klientov.


Kontakt

Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo
Komárňanská 67/135
0911 690 977