Úvodná stránka » Metodika práce

Metódy a postupy práce

Úlohou krízového strediska je na krátky čas nahradiť všetky funkcie rodiny, vytvoriť vhodné životné a výchovné prostredie, ako aj podmienky pre individuálny rozvoj detí. Zároveň je potrebné deťom pomôcť zostať súčasťou svojej rodiny a kultúry, pretože ochrana a posilnenie rodiny (udržiavanie čo najčastejšieho kontaktu s biologickou rodinou) je hlavným cieľom detských sociálnych služieb.

Počas pobytu detí v našom zariadení im pomáhame vyrovnať sa so smútkom z odlúčenia, agresivitou, negatívnymi pocitmi a správaním, s následkami týrania a zneužívania, zanedbávania, ale aj dlhodobejšieho odlúčenia od rodičov, súrodencov, príbuzných a priateľov. Naučíme ich ovládať emócie, hnev, frustráciu, smútok, vyhýbať sa agresívnemu a sebadeštruktívnemu správaniu. Našou úlohou bude podporovať výchovno-vzdelávaciu prácu školy, realizovať relaxačnú činnosť pre deti, hry a zábavy, primeranú záujmovú činnosť, viesť deti k sebaobslužným prácam a formovať primerané pracovné návyky, aby boli schopné „obstáť v živote“. Zvýšenú pozornosť venujeme vytváraniu dobrých vzájomných vzťahov vo výchovnej skupine s prihliadnutím na program prosociálnosti. Zároveň zabezpečujeme aktívnu ochranu detí pred sociálno–patologickými javmi monitorovaním zmien v ich správaní. V prípadoch začínajúcich problémov v správaní ich riešime v spolupráci s pediatrom, psychológom, pedopsychiatrom, pedagogicko – psychologickou poradňou.   

Výchovu chápeme ako zámerné, cieľavedomé, systematické pedagogické pôsobenie zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Formujeme ňou aktívny a tvorivý vzťah k prírode, spoločnosti a k sebe samému.

Základným účelom výchovy a vzdelávania je rozvinúť hodnoty a postoje detí a vybaviť ich znalosťami a zručnosťami, ktoré im dajú pocit väčšej istoty, radosti a uspokojenia v živote. Filozofia výchovy je založená na humanizme, rozvoji osobnosti a jej kreativite. Cieľom výchovy je napomáhať (v špecifických podmienkach krízového strediska) k pozitívnemu rozvoju osobnosti dieťaťa, podieľať sa na formovaní a utváraní pozitívnych vlastností osobnosti, jej fyzickej, psychickej, sociálnej a duchovnej stránky, vychádzajúc z individuálnych predpokladov každého jednotlivca. Všeobecný cieľ konkretizujeme v čiastkových cieľoch, ktoré sú vyjadrené v podobe úloh. V komplexnej výchovno– vzdelávacej činnosti KS systémovo uplatňujeme tvorivo – humanistický model výchovy a vzdelávania, v centre pozornosti ktorého je dieťa, jeho potreby a záujmy, a to v primeranom pomere s jeho vedením k zodpovednosti za svoj sebarozvoj. Konkrétne ciele a úlohy smerujú k rozvoju pozitívnych mravných vlastností, k uvedomovaniu si osobnej zodpovednosti, k sebauvedomeniu, k zdravému sebavedomiu, sebaovládaniu, sebadisciplíne, k aktivite v živote, k empatii i asertívnosti, k pozitívnemu mysleniu, k ochote a snahám prekonávať prekážky v živote, k prosociálnemu správaniu, k získavaniu osobných skúseností, k rozvoju tvorivosti, k sebarealizácii, k rozvoju schopností, zručností, a návykov v praktickej činnosti v rôznych oblastiach. 

Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti zverencom poskytujeme maximálny priestor na individuálny rozvoj. Osobnostné kvality detí rozvíjame pozitívnym, humánnym prístupom, v ktorom kladieme dôraz na sebarozvíjanie, individuálnu sebarealizáciu, aktuálne žitie, svet zážitkov, prirodzené potreby, zdravý duševný i telesný vývin, spontaneitu. K dieťaťu pristupujeme ako k osobnosti s bohatými rozvojovými možnosťami, individuálnymi potrebami a špecifickými zvláštnosťami. Všeobecné ciele výchovy konkretizujeme v čiastkových konkrétnych cieľoch, ktoré ďalej rozpracujeme do čiastkových úloh výchovy a konkrétnej činnosti s deťmi. Plnením čiastkových úloh smerujeme k postupnej realizácii výchovných cieľov.

V rámci prosociálnej výchovy využijeme na ovplyvnenie skupinového správania a skupinových procesov prvky sociálno-psychologického výcviku prispôsobené ontogenetickým zvláštnostiam detí, ich schopnostiam, psychickému a zdravotnému stavu. Vykonáme zásahy, ktoré pomôžu deťom „otvoriť sa„ byť úprimným, cítiacim a tvoriacim, poskytneme im pomoc pri citovom odreagovaní, ovplyvňovaní motívov správania, pri osvojovaní si nových foriem správania, pri integrácii dosiahnutých spôsobilostí do reálneho života. Deťom z neúplných, sociálne, citovo, mravne narušených rodín, z menej podnetného prostredia, pomáhame kompenzovať nedostatky sociálneho prostredia. Napomáhame pozitívnemu priebehu ich socializácie a zdravému vývinu osobnosti vytvorením priaznivých šancí pre rozvoj individuálnych predpokladov, vhodných možností ich uplatnenia v činnosti, ktoré nedokáže zabezpečiť rodina. Ako prostriedky výchovnej činnosti s deťmi so zameraním na sociálno-psychologický tréning využívame hru, prácu, učenie, spoločenské hry, šport, riešenie praktických problémov zo života, rozhovory, umelecké činnosti, komunity.

Aby sa deti aktívne podieľali na výchove, sebavýchove, vytvorení obojstrannej a úprimnej komunikácie a nebola podporovaná izolácia detí, poskytujeme deťom príležitosť pre citové korekcie a pre sociálne učenie formou organizovaných komunitných stretnutí. Na stretnutiach kladieme dôraz na nadviazanie kontaktu, všestrannú otvorenú komunikáciu (schopnosť rozprávať o citoch a pocitoch, byť dobrým poslucháčom, dávať vhodné otázky), na osobné rozhodovanie (skúmať vlastné konanie a chápať jeho dôsledky, pri rozhodovaní odlišovať medzi citmi a myšlienkami), prekonávanie problémov vo vzájomných vzťahoch, zaobchádzanie so vzťahmi (schopnosť analyzovať, rozumieť a riešiť problémy vo vzťahoch, ohľaduplnosť, schopnosť pracovať v skupine, kooperovať, podeliť sa, dohodovať a riešiť konflikty),  empatiu (citlivosť voči citom iného, schopnosť vidieť veci a javy z uhla pohľadu druhého človeka), pomoc pri citovom odreagovaní, ovládaní emócií (hnev, frustrácia a smútok, vyhýbanie sa agresívnemu a sebadeštruktívnemu správaniu, monitorovanie sebakritiky, prijateľným spôsobom prejaviť radosť a pod.), učenie sa novým formám správania, poskytovanie pomoci pri sebapoznávaní, sebahodnotení, sebaovládaní a sebavýchove.

Činnosť zameriavame na hrové a uvoľňovacie aktivity, zoznamovacie a skupinové hry, psychodiagnostické činnosti, pohybové činnosti, arteterapeutické a muzikoterapeutické   činnosti,  relaxačné  cvičenia.  Súčasťou  komunitných   stretnutí sú voľné tribúny, hovory pravdy, stretnutia rozličných skupín (pracovné, športové,...). Predmetom veľkých komunitných stretnutí je dodržiavanie režimu zariadenia, činnosť detskej rady, sebahodnotenie detí a hodnotenie výchovnými pracovníkmi, udeľovanie pochvál, odmien a pokarhaní, blahoželanie k meninám a narodeninám.

V zmysle realizácie deklarácie práv dieťaťa umožníme deťom spoznať fakt, že každý má právo byť sebou samým, odlišovať sa od iných, byť spoločensky akceptovaný, milovaný, právo rozvíjať sa medzi ľuďmi i právo na uvoľnenosť, sebarealizáciu, každé dieťa má právo na hru, vytvárať si a vyjadrovať svoj vlastný názor. Zároveň ich upozorňujeme, že deti okrem svojich práv majú aj povinnosti, ktorých plnenie sa od nich očakáva rešpektovaním stanovených pravidiel života, za ktorých dodržiavanie sú si samé zodpovedné.

Prostredníctvom esteticko-výchovných zložiek posilňujeme kladný vzťah zverencov k rodine, detskému kolektívu, výchovnej skupine, blízkym ľuďom, okoliu, prebúdzame v nich lásku k domovu, vedieme ich k úcte voči kultúrnym tradíciám vlastnej krajiny, oboznamujeme ich s národnými piesňami, ľudovými zvykmi a tradíciami. Zohľadňujúc regionálne podmienky zariadenia sa pokúsime postupne vytvoriť vlastnú podobu vychádzajúcu z požiadaviek a potrieb výchovy a vzdelávania.

Vzhľadom na polohu nášho regiónu - národnostne zmiešaný,  venujeme systematickú pozornosť dôslednému osvojeniu si štátneho jazyka zdokonaľovaním ústneho prejavu detí patriacich k národnostným menšinám SR, vedieme ich k čistote jazykového prejavu a sme im príkladom v ovládaní kultivovanej spisovnej slovenčiny. Jazykovú prípravu zo slovenského jazyka u detí s výchovným jazykom maďarským uskutočňujeme aj v prirodzených situáciách s uplatňovaním aktivizujúcich metód. Nezanedbáme úzku spoluprácu s pedagógmi, rodičmi a v prípade potreby aj s pediatrom, logopédom, psychológom a pedopsychiatrom.

Na každé dieťa prijaté do nášho zariadenia vypracujeme individuálny plán na zvládnutie krízy, ktorého súčasťou sú metódy práce s dieťaťom, jeho rodinou a blízkymi osobami. Súčasťou plánu je aj spôsob spolupráce so školou a spôsob pravidelného informovania zákonného zástupcu dieťaťa o jeho zdraví, vývine a napredovaní. Pri plnení a vyhodnocovaní individuálneho plánu úzko spolupracujeme s príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


Kontakt

Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo
Komárňanská 67/135
0911 690 977