Úvodná stránka » Poslanie krízového strediska

Poslanie „SOS“, Zariadenia sociálnych služieb Hurbanovo

Do zariadenia prichádzajú deti, ktoré je potrebné na určitú dobu vyňať z vlastnej biologickej rodiny, či už z dôvodu ohrozenej výchovy a zdravia detí v domácom prostredí, alebo pre poruchy správania prejavujúce sa u dieťaťa.

Úlohou krízového strediska je poskytnúť deťom pocit ochrany a bezpečia, vytvoriť vhodné životné a výchovné prostredie, ako aj podmienky pre ich individuálny rozvoj, naučiť ich novým formám správania a obmedzovať nežiaduce prejavy v ich správaní.

Krízové stredisko vypracúva pre každé dieťa individuálny plán na zvládnutie krízy, ktorého súčasťou sú metódy práce s dieťaťom a spôsob spolupráce so školou. Taktiež písomne vypracúva program krízového strediska, ktorý okrem iného obsahuje podmienky prijatia do zariadenia, metódy a postupy práce, práva a povinnosti detí, profesijné zabezpečenie zariadenia.

Deti predškolského veku navštevujú materskú školu priamo v zariadení, kde zabezpečujeme všestranný rozvoj ich osobnosti podľa výchovno-vzdelávacieho plánu. Deti vo veku od 6 do 18 rokov navštevujú základné školy v meste Hurbanovo / ZŠ slov., ZŠ maď., ŠZŠ slov., ŠZŠ maď. /, alebo dochádzajú do stredných škôl v blízkom okolí / Nové Zámky, Komárno, Šurany/.


Kontakt

Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo
Komárňanská 67/135
0911 690 977