Úvodná stránka » Služby » Krízové stredisko "SOS"

Krízové stredisko zabezpečuje starostlivosť v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je zariadením na výkon  opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, funguje ako záchytné stredisko v prípade akútneho ohrozenia zdravia, života a riadnej výchovy maloletých.  Predchádza nariadeniu ústavnej výchovy a zabezpečuje vykonávanie opatrení, ak sa dieťa nachádza v krízovej životnej situácii, výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení a výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení.

Starostlivosť je poskytovaná pobytovou formou, najmä vykonávaním:
            - sociálnej práce,
            - pomoci deťom v krízovej životnej situácii,
            - výchovy,
            - pomoci pri príprave na školské vyučovanie,
            - rekreačnej činnosti,
            - poradenskej činnosti,
            - liečebno - výchovnej starostlivosti,
poskytuje:
            - bývanie,
            - stravovanie,
            - zaopatrenie,
            - osobné vybavenie,
            - vreckové,
            - vecné dary,
 zabezpečuje:
            - zdravotnú starostlivosť,
            - psychologickú starostlivosť,
            - špeciálno - pedagogickú starostlivosť,
utvára podmienky na:
            - záujmovú a kultúrnu činnosť.

Kontakt

Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo
Komárňanská 67/135
0911 690 977