Úvodná stránka » Služby » Zariadenie núdzového bývania

Zariadenie núdzového bývania je zariadením na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Poskytuje sociálne služby podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

V zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie.

V zariadení núdzového bývania sa poskytuje:
ubytovanie na určitý čas,
sociálne poradenstvo,
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 
Utvárajú sa podmienky na:
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
- pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
- záujmovú činnosť.
 
Žiadosť o poskytnutie ubytovania v zariadení núdzového bývania

Kontakt

Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo
Komárňanská 67/135
0911 690 977